Naam

Stichting Vaart in Zorg
KvK: 84616725

Contactgegevens

Vaart zz 127
9401 GL Assen
T: 06-26685100 of 06-51125451
E: info@vaartinzorg.nl
I: www.vaartinzorg.nl
RSIN/fiscaal nummer: 863282945

Statutair bestuur van de instelling

De Stichting Vaart in Zorg heeft een bestuur welke bestaat uit:
Albert Scheer en Ingrid Zandbergen.

De Raad van Toezicht bestaat uit:
Pieter de Kroon, Sandra de Winter, Christianne Lieuwes en Pieter Hoolsema.

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het (doen) verlenen van goede zorg, waaronder begrepen het ondersteunen en begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek eventueel bijkomende lichamelijke beperkingen, die niet meer zelfstandig kunnen wonen of functioneren in de maatschappij en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zijn van het woord.

Bij Vaart in Zorg nemen wij altijd de context van de bewoner als uitgangspunt, opdat er een verbinding kan ontstaan tussen de bewoner, zijn/haar omgeving en de begeleiders. De ambitie van Vaart in Zorg is dat, de door haar geboden zorg voor verbinding zorgt met de directe omgeving van haar bewoners. Dit betekent dat we niet alleen de individuele bewoners verder helpen, maar dat dit ook merkbaar en voelbaar is in de kernen en wijken, waar zij en haar medewerkers deel van uitmaken.

Onze medewerkers zijn de ambassadeurs en de visitekaartjes van de organisatie met de lokale samenleving. Zo’n medewerker onderhoudt bijvoorbeeld de verbinding met huisartsen, kent de familie en vrienden, heeft contact met de gemeente, met iedereen die opdrachtgever kan zijn of de inzet van Vaart in Zorg kan versterken.

Beleid

Vaart in Zorg werkt met een organisatiebeleid. Het organisatiebeleid en de verschillende onderdelen hieruit worden tenminste één keer per jaar geëvalueerd en bijgesteld. De evaluatie en bijstelling kunnen leiden tot nieuwe beleids- en kwaliteitsdoelstellingen. Dit beleidsplan of onderdelen daarvan kunt u opvragen bij Ingrid Zandbergen

Beloningsbeleid

De RvT ontvangt geen vergoeding anders dan onkostenvergoeding op declaratiebasis van bijvoorbeeld externe vergaderkosten.

De RvT komt met het bestuur een marktconforme beloning overeen

Wat houdt een ANBI regeling in?

Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Jaarrekening

De jaarrekening 2023 met samenstelverklaring van de accountant is op aanvraag ter inzage. U kunt daarvoor een afspraak maken met Ingrid Zandbergen via i.zandbergen@vaartinzorg.nl.

Scroll naar boven