Kijk, herken en ontwikkel

Een klassieker in ons aanbod is de opleiding ‘ Kijk, herken en ontwikkel!’ In deze opleiding staat centraal hoe jij je vermogen om te handelen naar bevind van zaken weer kunt gebruiken en hoe omstandigheden er uit zien om weer te werken vanuit jouw vakkundigheid. De paradigmatische overgang die in de vorm van organiseren moet worden gemaakt vormt de kern van deze opleiding. Je leert betekenisgeving te herkennen en je weet hoe jij dat in jouw omgeving kunt gebruiken.

Dienstverlenende organisaties zijn steeds meer op het pad geraakt van het conceptualiseren van hun aanbod. Medewerkers worden gedwongen om volgens procedures en protocollen te werken waarbij het afvinken van een reeks van voorgeschreven handelingen centraal staat. Of dat ook daadwerkelijk leidt tot een resultaat in de realiteit is uit beeld geraakt. De overheid stimuleert die manier van doen door inspecties, controles en systemen in te richten waarbij organisaties worden beoordeeld op de ‘juiste’ afwikkeling van handelingen en niet op het resultaat daarvan. Dat een patiënt overleden is wordt als irrelevant beschouwd. Het gaat om de beoordeling van wat er bedacht is en of dat goed is uitgevoerd, in de juiste volgorde, door de juiste mensen. Verantwoordelijkheden zijn controleerbaar en als het fout gegaan is moet het ook aantoonbaar zijn wie of wat daarvan de oorzaak is. Als dat gelukt is volgt ‘case closed’. Organisaties worden daar strak op ingericht en het effect is dat er van binnen naar buiten wordt gewerkt en georganiseerd. Hoe het anders kan leer je in deze opleiding.

Voor wie

Voor mensen die een dienstverlenend beroep (Politiemensen, wijkverpleegkundigen, zorgmedewerkers, onderwijzers, bankemployees, etc) hebben en niet meer weten hoe zij daaraan passend vorm kunnen geven is de opleiding “ Kijk, herken en ontwikkel!” een uitkomst!

Je leert er op je eigen niveau en in je eigen tempo om je waarnemingsvermogen te vergroten, daarmee te herkennen welke interventies wel/niet passen en je persoonlijke effectiviteit te vergroten.

Programma

Deelnemers tekenen in voor de 24 uurs sessie, 3 blokken van twee dagen en 7 losse dagen verdeeld over 9 maanden.

24 uurs sessie

Start met een working dinner. Het is een gesprek aan tafel waarbij de deelnemers vertellen over wat ze hier doen en hoe ze hier gekomen zijn. We werken aan vertrouwen en veiligheid en voorbereiding op wat komen gaat.

De dag die er op volgt gaan we aan de slag met het waarnemingsvermogen van deelnemers. Betekenisgeving komt voorbij maar wordt (nog) niet geëxpliciteerd. Aan het eind van de dag is enige verwarring onvermijdelijk.

Blok 1
(Dag 2 ochtend, middag en avond. Dag 3 ochtend en middag)

Dag 1: In dit blok behandelen we een historisch overzicht van de verschuiving van betekenisgeving in de samenleving door de jaren heen. We laten zien wat dat voor consequenties heeft voor vormen van organiseren en wat daar de gevolgen van zijn voor jou als dienstverlener.

Dag 2: Op deze dag wordt de vormgeving van gisteren geëxpliciteerd. Welke elementen van rationaliteit heb je herkend? Dit is ook het moment waarop we de overgang maken van cognitieve overdracht naar ervaringsleren.

Blok 2
(Dag 3 ochtend, middag en avond. Dag 4 ochtend en middag)

Dag 1 en 2: Dit blok is volledig gewijd aan beïnvloeding met jezelf als referentiepunt. Ervaring staat centraal. De docent vaart op de ervaringen van de groep en regisseert nadrukkelijk wat er gebeurt. Het gebruik van macht en zoals je dat zelf doet is aan de orde. Het ervaren van eigen emoties is daarbij nodig. Op dag twee wordt dag één uitgelezen. Aan het slot van de dag wordt de overgang op blok 3 gemaakt.

Blok 3
(Dag 5 ochtend, middag en avond. Dag 6 ochtend en middag)

Dag 1: speelt zich in een voor jouw onbekende omgeving af. Op dag 1 van blok 3 nemen we deel aan het ‘groepsleven’. Normativiteit, geringe doelgerichtheid, afwezigheid van rationaliteit zijn elementen. Wat ervaar je in deze omgevingen? Aanpassen of juist niet? Herken je deze vorm als vorm van organiseren? En hoe zit het met de deelnemers als groep? In de avond dag lezen we de dag uit.

Dag 2 van blok 3 staat in het teken van ‘de kleine signalen’. Je gaat naar een omgeving waar je ervaart dat jouw gebruikelijke communicatie niet werkt. Welke andere signalen pik je dan op? Geef je je over en pas je aan? Of juist niet? Welke gemoedstoestand herken je bij jezelf? En hoe zit het met de ervaring van kloktijd? Aan het eind van de dag wordt deze niet geëvalueerd, er is hooguit sprake van een uitwisseling van ervaringen.

Dag 7 Overgang dag

Op deze dag wordt het overzicht ontwikkeld over het voorafgaande. Verworven kennis en opgedane ervaringen krijgen een plek. Betekenisgeving als referentie om organiseren passend vorm te geven krijgt hier gestalte. Je krijgt overzicht over het geheel en dat helpt je om overzicht te ontwikkelen bij jou en jouw context.

Kun je nu formuleren hoe je verder wilt gaan met de omstandigheden waarin je verkeert?

Dag 8, 9, 10, 11 praktijkdagen

Dagen 8 t/m 11 zijn praktijkdagen waarin verschillende onderwerpen aan de hand van je ervaringen in je eigen organisatie zullen worden behandeld. Steeds wordt je verzocht een casus uit je eigen praktijk aan te leveren die we met elkaar bespreken. De actualiteit is leidend.

Je leert op je eigen niveau en in je eigen tempo je persoonlijke effectiviteit te vergroten.

Op dag 11 ronden we af met een diner als feestelijk ritueel.

Terugkomdagen

Na afronding van de opleiding is er na drie en zes maanden een terugkomdag. Het effect van de opleiding werkt ook na afloop nog geruime tijd door. We willen graag weten hoe dat er bij de deelnemers uitziet, ook om je verder te helpen.

Kosten

De opleiding “Kijk, herken en ontwikkel!” heeft 31,5 dagdelen.
De prijs voor deze opleiding is € 6.450,- excl. BTW. In de opleiding zitten alle faciliteiten inbegrepen zoals: 5 x diner, 14 x lunch, verblijfkosten lesmateriaal, accommodatie.

Scroll naar boven