Doelgroep criteria

De doelgroep van Vaart in Zorg begint bij de leeftijd vanaf 16 jaar. De begeleiding kan opgedeeld worden in twee begeleidingsdomeinen; ambulante begeleiding en beschermd wonen.

De begeleiding in een beschermende woonomgeving is bedoeld voor mensen die ten gevolge van hun verstandelijke beperking, psychiatrische aandoening of combinatie van aandoeningen (nog) niet zelfstandig kunnen wonen. Voor een deel van de cliënten is het de opstap naar een zelfstandig bestaan, voor een ander deel van de cliënten is de begeleiding in combinatie met de beschermende woonomgeving levenslang nodig om hun situatie stabiel te houden.

Gevolg van de ziekte is dat er op meerdere levensdomeinen problemen worden ervaren. Bijna iedereen wordt behandeld, steeds meer door de huisarts en een groot deel door de specialistische ggz. De mate van intensiteit van de behandeling verschilt, Vaart in Zorg hecht er aan om af te stemmen op de behandeling met haar begeleiding om een geïntegreerd geheel te doen ontstaan.

Volwassen mensen ontvangen bij Vaart in Zorg ondersteuning bij verschillende leefgebieden. Veel van onze mensen zijn vastgelopen op verschillende leefgebieden. De zorgvraag sluit niet goed aan binnen de standaarden die gelden bij veel zorgaanbieders. Soms lukt het dan niet om de juiste zorgaanbieder te vinden. Mensen vallen dan tussen wal en schip. We kijken of we aan kunnen sluiten en bieden een context waarin we oplossingen kunnen vinden die wel aansluiten. ‘Iedereen verdient een kans.’ Dat is de reden dat de Vaart in Zorg ruime criteria hanteert bij de aanname van bewoners maar we letten ook op de samenstelling van de groep waarbij er kwetsbaarheid bestaat op het gebied van verslaving, seksueel misbruik en huiselijk geweld.

Mensen die bekend zijn met ernstige verslavingsproblematiek (niet in remissie) of verslavingsproblematiek die een belemmering vormt voor de voortgang van de begeleiding kunnen niet bij Vaart in Zorg worden opgenomen. Datzelfde geldt voor mensen die bekend zijn met ernstige fysieke agressie en/of mogelijk dadergedrag ten aanzien van seksueel geweld. Gelet op de samenstelling en kwetsbaarheid van de groep is antisociaal gedrag in zijn algemeenheid een contra indicatie voor opname.

Als bij Vaart in Zorg niet gevonden kan worden wat nodig is, denken we mee en zoeken we naar andere mogelijkheden.

 

Algemene exclusie criteria

Cliënten die wij niet de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben en dus niet kunnen plaatsen zijn cliënten waar sprake is van:

 • complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen);
 • verpleegkundige zorg (met dien verstande dat wij waar mogelijk zullen onderzoeken of verpleegkundige zorg geboden kan worden door ons personeel te bekwamen of een thuiszorgorganisatie in te schakelen voor deze zorg);
 • het aanreiken of toedienen van medicatie;
 • Lichamelijke beperking (wij hebben veel trappen)
 • totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
 • claimend gedrag zodat 1-op-1 begeleiding nodig is, of niet alleen kunnen zijn in de woning wat zich uit in storend gedrag voor anderen;
 • actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving, thans niet in remissie waarbij client ook niet gemotiveerd is om de verslaving te verhelpen;
 • zintuigelijke beperkingen als doof zijn, blind zijn, of doofblind zijn;
 • florerende psychoses;
 • agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de groep;
 • het verlenen van onvrijwillige zorg (zoals gedefinieerd in de Wet zorg en dwang en Wet verplichte GGZ).
 • ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist;
 • cliënten die niet zelfstandig kunnen traplopen.

 In sommige gevallen en in overleg, kan er afgeweken worden van de in-en exclusiecriteria.

Scroll naar boven